جداول قیمت گذاری

خانه : جداول قیمت گذاری

پایه

تومان 100
 • ویرایشگر WYSIWYG
 • کشیدن و رها کردن صفحه ساز
 • فرم ساز
 • ادغام شدن 2 اسلایدر
 • کد کوتاه بسته
خرید

منظم

تومان 200
 • ویرایشگر WYSIWYG
 • کشیدن و رها کردن صفحه ساز
 • فرم ساز
 • ادغام شدن 2 اسلایدر
 • کد کوتاه بسته
خرید

نرم افزار

تومان 300
 • ویرایشگر WYSIWYG
 • کشیدن و رها کردن صفحه ساز
 • فرم ساز
 • ادغام کردن 2 اسلایدر
 • کد کوتاه بسته
خرید

فوق العاده

تومان 400
 • ویرایشگر WYSIWYG
 • کشیدن و رها کردن صفحه ساز
 • فرم ساز
 • ادغام شدن صفحه ساز
 • کد کوتاه بسته
خرید