شمارنده و نوار پیشرفت

خانه : شمارنده و نوار پیشرفت

نوار پیشرفت افقی

هویت نام تجاری
75%
طراحی گرافیک
80%
کدهای HTML
95% در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را ضمیمه کنید و هنوز هم مرجع مجاز نیست.
تحلیل بازار
70%

مهارت های گرد

0% هویت نام تجاری
صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
0% طراحی گرافیک
صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
0% کدهای HTML
صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
0% تحلیل بازار
صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

مهارت های عمودی

هویت نام تجاری 88%
طراحی گرافیک 68%
کدهای HTML 84%
تحلیل بازار 75%
پشتیبانی 24/7 77%

آیکون های بالا

0 سرمایه گذاری
0 سرمایه گذاری
0 همکاری
0 سپرده

آیکون های جانبی

0 سرمایه گذاری
0 سرمایه گذاری
0 همکاری
0 سپرده