فرم تماس

خانه : فرم تماس

فرم ساز

ابزاری قدرتمند فرم ساز، که به طور سفارشی توسط CMSMasters توسعه داده شده، به شما امکان می دهد مقدار نامحدودی از اشکال مختلف و پیچیدگی ایجاد کنید، از فرم های تماس ساده تا پرسشنامه های پیچیده با زمینه های متعدد، دکمه های رادیویی، جعبه ها و منقبض ها، مناطق متن و همچنین مجموعه اعتبار برای این زمینه ها شما می توانید تصمیم بگیرید که چگونه فیلد ها را ترتیب دهید. فعال کردن کپچا و حتی انتخاب کنید که چگونه پیام دریافت شده با Composer پیام ظاهر خواهد شد.

فرم ساده

فرم پرسشنامه